خبر

مزایده فروش 2750 دستگاه پایه POS مدل (IWL200) به همراه شارژر مربوطه

عنوان آگهی: مزایده فروش 2750 دستگاه پایه POS مدل (IWL200) به همراه شارژر مربوطه

مزایده گزار: شرکت مهندسین مشاور تجارت

شماره مزایده: 95/3

عنوان آگهی:

این شرکت در نظر دارد تعداد 2750 دستگاه پایه pos مدل IWL200 را از طریق مزایده و به شرح مندرج در اسناد مربوطه به شرح ذیل به خریدار یا خریداران واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده می بایست نسبت به واریز مبلغ 200.000 ریال به شماره حساب 17510010 به نام کارمزد فروش اسناد مزایده نزد هر یک از شعب بانک تجارت اقدام و رسید آن را هنگام دریافت اسناد تحویل نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 100.000.000 ریال بصورت فیش واریزی بحساب شماره 42823805 بانک تجارت شعبه بهجت آباد به نام شرکت مهندسین مشاور تجارت و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی بغیر از بانک تجارت می باشد.

مهلت دریافت اسناد مزایده از 95/07/10 حداکثر تا تاریخ 95/07/19 ساعت 15 می باشد.

مهلت تحویل پاکات مزایده از 95/07/19 حداکثر تا تاریخ 95/08/01 ساعت 15 می باشد.

بر این اساس متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا قبل از پایان مهلت مقرر با در دست داشتن معرفی نامه و مطابق با شرایط فوق به آدرس شرکت واقع در تهران: خ استاد نجات اللهی، بالاتر از خ طالقانی، خ اراک غربی ، پ 48 طبقه دوم مراجعه نمایند.

شماره تماس: 42360000 داخلی 206

نشانی سایت شرکت مهندسین مشاور تجارت tejaratce.ir