خبر

مزایده فروش دستگاههای پایانه فروش بی سیم مستعمل و کارکرده (سالم)

عنوان آگهی: مزایده فروش دستگاههای پایانه فروش بی سیم مستعمل و کارکرده (سالم)

مزایده گزار: شرکت مهندسین مشاور تجارت

شماره مزایده: 2/95

عنوان آگهی: شرکت مهندسین مشاور تجارت در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مزایده و به شرح مندرج در اسناد مزایده به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع: فروش دستگاههای پایانه فروش بی سیم مستعمل و کارکرده (سالم) به شرح ذیل:

1. تعداد 6000 دستگاه پایانه فروش بی سیم مارک Bitel مدل Flex 5100

2. تعداد 5500 دستگاه پایانه فروش بی سیم مارک Pax مدل S9

متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده می بایست نسبت به واریز مبلغ 200.000 ریال به شماره حساب 17510010 به نام کارمزد فروش اسناد مزایده نزد هر یک از شعب بانک تجارت اقدام و رسید آن را هنگام دریافت اسناد تحویل نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 500.000.000 ریال بصورت فیش واریزی بحساب شماره 42823805 بانک تجارت شعبه بهجت آباد به نام شرکت مهندسین مشاور تجارت و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی بغیر از بانک تجارت می باشد.

مهلت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ01/06/95 ساعت 15 می باشد.

مهلت تحویل پاکات مزایده حداکثر تا تاریخ 10/06/95 ساعت 15 می باشد.

بر این اساس متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا قبل از پایان مهلت مقرر با در دست داشتن معرفی نامه و مطابق با شرایط فوق به شرکت مهندسین مشاور تجارت واقع در تهران : خ استاد نجات اللهی ، بالاتر از خ طالقانی ، خ اراک غربی ، پ 48 ، طبقه دوم مراجعه نمایند. شماره تماس: 42360000 داخلی 206

نشانی سایت اطلاع رسانی مناقصات parsnamaddata.com

نشانی سایت شرکت مهندسین مشاور تجارت tejaratce.ir