خبر

ویرایش 2 اصلاحیه مناقصه 103-97


"ویرایش 2 اصلاحیه مناقصه" مناقصه خرید تجهیزات ارتقاء امنیت سایت پشتیبانی مرکز داده بانک تجارت(ساختمان اسکندری). دریافت اسناد مناقصه