خبر

اصلاحیه مناقصه 102-97


"اصلاحیه مناقصه" مناقصه خرید تجهیزات امنیت سایت بحران (زنجان) بانک تجارت <a href="/ITNews/سند اصلاحیه مناقصه خرید تجهیزات امنیت سایت زنجان.pdf>Download