اعضای هیئت مدیره و مدیران امور

اعضاء هیات مدیره

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
رئیس و عضو موظف هیأت مدیره

مدیران

مدیر پشتیبانی سخت افزار
مدیریت امور دفتر هماهنگی و نظارت پروژه ها
مدیر امور اداری و مالی