اعضای هیئت مدیره و مدیران امور

اعضاء هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
نائب رئیس هیأت مدیره

مدیران

مدیر پشتیبانی سخت افزار