فرم همکاری با ما


نام

نام خانوادگی

نام پدر

کد ملی

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

محل تولد

جنسیت

سابقه کاری (به ماه)

وضعیت خدمت

آدرس محل سکونت

ایمیل

موبایل

شماره تماس در مواقع ضروری

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

نام موسسه آموزشی

معدل

حقوق مورد انتظار به ریال

رزومه (حد اکثر 2 مگابایت)